202204.27
4

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Nasıl Yapılır ?

Türk Borçlar Kanunu’nun 312. maddesinde “Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir.” denilmek suretiyle kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilebileceği düzenlenmiştir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarınca, tapuya şerh edilerek tapu kütüğüne kayıt alınan kira sözleşmesiyle kiracının, kiralanan taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesi halinde kiracının tahliyesi şerh edilen kira hakkı süresince istenebilmesi mümkün değildir. Örneğin; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2017/5478K. 2019/81K. sayılı…

202204.26
3

Tıbbi Malpraktis ve Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale

Tıbbi Malpraktis Kısaca Nedir? Dünya Tabipler Birliği tarafından 1992 tarihli ‘Tıpta Yanlış Uygulama’ konulu bildiride, tıbbi uygulama hataları  ‘Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya gereken tedavinin ihmali ile oluşan zarar’ şeklinde tanımlanmıştır. Fakat bu tanımlamayı hekimlik uygulamasının doğasından kaynaklanan gerekli özen ve dikkat gösterilse bile kaçınılmaz sonuçları olan komplikasyondan ayırmak gerekir….

202204.20
2

Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil Nasıl Yapılır ?

Ortakların, şirketlerin her türlü harcamalarını karşılamak için sermaye olarak nakit para koyabilecekleri gibi paraya çevrilebilecek varlıkları da sermaye olarak koyabilmesi mümkündür. Şirket ana sözleşmelerinde ortaklarca ayni sermaye konulması taahhüt edilebilmektedir. Taşınır ve taşınmaz mallar, sınai mülkiyet hakları ve intifa hakları bir şirketin sermayesini oluşturabilmektedir. Ticaret şirketlerine ayni sermaye konulmasının tescili için gerekli işlemler tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Tescil…

202204.18
2

Hatalı Estetik Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de estetik cerrahi popülarite kazanmıştır. Estetik amaç taşıyan bu türden tıbbi müdahalelerde hekimlerin vadettiği sonucu gerçekleştirip gerçekleştirmediği hastalar bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu durum hukuki uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Hukukumuzda yaygın olarak kabul edilen görüşe göre, protez diş, saç ekimi, burun estetiği ve benzeri estetik amaç güden…