202204.27
4

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Nasıl Yapılır ?

Türk Borçlar Kanunu’nun 312. maddesinde “Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir.” denilmek suretiyle kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilebileceği düzenlenmiştir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarınca, tapuya şerh edilerek tapu kütüğüne kayıt alınan kira sözleşmesiyle kiracının, kiralanan taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesi halinde kiracının tahliyesi şerh edilen kira hakkı süresince istenebilmesi mümkün değildir. Örneğin; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2017/5478K. 2019/81K. sayılı…

202204.26
3

Tıbbi Malpraktis ve Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale

Tıbbi Malpraktis Kısaca Nedir? Dünya Tabipler Birliği tarafından 1992 tarihli ‘Tıpta Yanlış Uygulama’ konulu bildiride, tıbbi uygulama hataları  ‘Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya gereken tedavinin ihmali ile oluşan zarar’ şeklinde tanımlanmıştır. Fakat bu tanımlamayı hekimlik uygulamasının doğasından kaynaklanan gerekli özen ve dikkat gösterilse bile kaçınılmaz sonuçları olan komplikasyondan ayırmak gerekir….