202204.27
4

Kira Sözleşmesinin Tapuya Şerhi Nasıl Yapılır ?

Türk Borçlar Kanunu’nun 312. maddesinde “Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir.” denilmek suretiyle kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilebileceği düzenlenmiştir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarınca, tapuya şerh edilerek tapu kütüğüne kayıt alınan kira sözleşmesiyle kiracının, kiralanan taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesi halinde kiracının tahliyesi şerh edilen kira hakkı süresince istenebilmesi mümkün değildir. Örneğin; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2017/5478K. 2019/81K. sayılı 15.01.2019 tarihli kararında “Kira sözleşmesinde, sözleşmenin şerhine ilişkin hüküm bulunması halinde, malikin başvurusu olmadan kiracının kira sözleşmesinin şerh edilmesi amacıyla başvuruda bulunabilmesi için kira sözleşmesinin noterde düzenlemiş ya da sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmış olması gerekir.” denilmektedir.

1. Kira sözleşmesinin şerhi için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir: Kira sözleşmesi ((Tapu Sicil Tüzüğü madde 47 uyarınca noterde düzenlenmiş ve imzalanmış veya taraflarca düzenlenmiş ve imzalanmış
2. Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın, diğer hallerde maikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi
3. Tarafların son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları